Политика за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.
Дата на актуализация: 28 май 2023
С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.a-gora.com и (“Сайта”), А-гора ГРАФ ООД („A-gora“/”А-гора“/“уебсайтът“/“платформата“/„Ние“/„Нас“) с адрес на управление: ул. Персенк № 7, София, ЕИК: 204707637 обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.
При обработването на лични данни a-gora.com спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги a-gora.com обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като потребители;

(б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към a-gora.com;

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към a-gora.com.
2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес, паролаи предоставен от сайта код. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

(б) Данни, съхранявани във Вашия акаунт. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт информация като снимка, информация за образование, опит, квалификация и др. професионални данни, файлове и съответно да ги използвате и изпращате към организации - потребители по Ваша преценка, когато кандидатствате по публикувани от тях обяви. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт в Сайта.

Снимка

Включването на снимка във Вашия акаунт е изцяло по Ваш избор. Актуалната снимка е видима за всички потребители.

Професионални и лични данни

Сайтът Ви дава възможност да регистрирате и съхраните информация за вашето образование, опит, квалификация, способности и др. които могат да са видими за други потребители или които по Ваша преценка попълвате във форми за кандидатстване по състезания или проекти, публикувани от организации. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите.

Ако не желаете да попълните някоя от секциите, можете да я пропуснете.

Публикуване на Ваши файлове

Вие имате възможност да публикувате Ваши файлове, които да използвате при кандидатстване по проекти и състезания или при ваши публикации. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да публикувате.

Чат с организации

Организации, по обяви за състезания или проекти, на които сте кандидатствали, имат възможност да Ви изпращат съобщения във връзка с Вашата кандидатура, на които по Ваша преценка можете да отговорите. При отговори от Ваша страна, Вашите съобщения съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.

Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Абонаменти

Сайтът дава възможност да се получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, както и за други услуги на сайта. Получаването на подобни уведомления може да бъде прекратена по всяко време, чрез изпращане на заявка на имейл office@a-gora.com.

Специални категории (чувствителни) данни

Услугите на a-gora.com и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта към организации, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:

- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

a-gora.com няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни и документи в акаунта си, както и да изпращате такива данни и документи към Работодателите през Сайта.

Други данни

a-gora.com може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.


2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Кандидатстване

Тази секция се отнася за кандидатстване по обяви за състезания и проекти, при които изпратените от Вас кандидатури се съхраняват в акаунта на организацията, публикувала обявите в Сайта и не се отнася за обяви с външен линк за кандидатстване.

Поради това че изпращането на кандидатура представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответната организация, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.
3. Цели за обработване на лични данни

a-gora.com събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и a-gora.com;

Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и a-gora.com;

Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;

Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на a-gora.com.

Сключване и изпълнение на договор

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и a-gora.com, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес

Това са цели, свързани със законни интереси на a-gora.com и/или трети лица като други потребители и др. Тези цели включват:

Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.

Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността.

Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.

Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на a-gora.com, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на a-gora.com, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на a-gora.com да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.
Повечето типове данни се съхраняват в срок до 1 година от изтриване на Вашия акаунт.

Кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

a-gora.com не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвидените в закона случаи.

Съхранените в Сайта документи са достъпни само за Вас. След като изпратите кандидатура, тя автоматично стига в акаунта на организацията, на която сте изпратили данни. От този момент организацията съгласно Регламента става “Администратор” на получените от Вас лични данни и носи отговорност за тях. Важно е да имате предвид, че въпреки че тези данни е възможно да се съхраняват технологично върху наша инфраструктура, съгласно Регламента право да се разпорежда с тях има единствено “Администраторът” (организацията). Поради тази причина искания във връзка с вече изпратени от Вас кандидатури е необходимо да изпращате директно към организацията.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. Когато изпратите Ваша кандидатура към организация, по отношение на получените от организация данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

a-gora.com не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати за проекти или състезания или последваща комуникация и договаряне на условия. a-gora.com няма контрол върху начина, по който организациите обработват Вашите данни.
5.1. Доставчици и подизпълнители

a-gora.com използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици a-gora.com изисква от тях стриктно да бъдат спазвани приложимите изисквания, стандарти и регламенти за безопасност на информацията и защита на личните данни.

5.2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на a-gora.com и/или други потребители на Услугите.

5.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:
6.1. Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.

6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт. В случай че желаете да коригирате вече изпратена към организация - потребител кандидатура, имате възможност да направите това, като изпратите отново коригираната кандидатура, в рамките на зададения срок за кандидатстване. Това се отнася само за съхранените в Сайта кандидатури, възможно е организацията да е разпечатала или съхранила копия на Вашата кандидатура извън Сайта. В тези случаи е необходимо да се свържете с организацията.

6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Изтриване на автобиографии, файлове и др.

Вие имате възможност да изтривате автобиографии, файлове и други съхранявани във Вашия акаунт документи по всяко време. Това не води до изтриване на вече изпратени, като част от кандидатури, документи.

Закриване на акаунт

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност или чрез съобщение на имейл office@a-gora.com.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните.
Важно е да имате предвид, че a-gora.com не е посредник при взаимоотношенията между Вас и другите потребители. При кандидатстване Вие сами изпращате Вашата кандидатура към организация, публикувала състезание или проект и организацията съгласно Регламента става “Администратор” на данните, които сте му изпратили.
6.5. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

6.6. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.7. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
7. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

a-gora.com не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.
8. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на a-gora.com:
Имейл: office@a-gora.com

Политика за защита на личните данни за организации-потребителиМоля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на организации - юридически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от организации – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.
Дата на актуализация: 28 май 2023
С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.a-gora.com и (“Сайта”), А-гора ГРАФ ООД („A-gora“/”А-гора“/“уебсайтът“/“платформата“/„Ние“/„Нас“) с адрес на управление: ул. Персенк № 7, София, ЕИК: 204707637 обработва данни на организации - юридически лица („Организацията“ „Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни a-gora.com спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Всички относими правила, описани в Политиката за защита на личните данни на физически лица, които са приложими и за организации, се прилагат съответно и са част и от политиката за защита на личните данни на организации. В допълнение, в настоящата политика се съдържат следните изисквания и правила:
1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставените Услуги a-gora.com обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) Представители на организации („Представители“) – физически лица;

(б) ментори - физически лица, регистрирани в Сайта;

(в) Физически лица, посочени от организации, като лица за контакт (административен контакт, финансов контакт, длъжностно лице по защита на данните и др.)
2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте
Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация на акаунт на организация, потребители и контакти. При създаването и при ползването на акаунт на организация в Сайта се изисква определена информация, съхранявана при условията на настоящата политика.

(б) Договори, декларации и др. обменени между Вас и a-gora.com документи, свързани със сключването и изпълнението на договора (допълнителни споразумения; пълномощни; декларации; фактури и др. под.). Тези документи е възможно да съдържат име, длъжност, информация за контакт, саморъчен/електронен подпис и др.

(в) Кореспонденция, жалби и сигнали. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на a-gora.com, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

(г) Специални категории (чувствителни) данни. Услугите на a-gora.com и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за събиране, съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате такива данни във Вашия акаунт. В допълнение, Вие не следва да изисквате от кандидатите по Ваши обяви да изпращат такива данни посредством Сайта. a-gora.com не е длъжен и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта.

(д) Други данни. a-gora.com може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.
2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

(а) Договорна и финансова информация. Във връзка със сключването и изпълнението на Договора за предоставяне на Услугите между Вас и a-gora.com, е възможно обработването на следните данни:

Информация относно договорните уговорки;

Информация, свързана с извършените и дължими плащания за Услугите (при валидация на акаунт и ползване на платени услуги в Сайта, информацията може да включва име, банка, номер на банкова сметка и др.);

Информация, свързана с администрирането и предоставянето на Услугите;

История и информация за заявени Услуги;

История и информация за използването на Услугите;

Друга информация, създадена или предоставена в процеса на използване на Услугите.

(б) Настройки и известия. При някои от Услугите са налични настройки и известия (вкл. по електронна поща), улесняващи Вашата работа със Сайта. a-gora.com обработва съответната информация за тази цел.

(в) Инструкции и лог на действията по обработване на лични данни. JOBS.BG предоставя технологична възможност за получаване на кандидатури по публикувани от Вас обяви и за съхранението им във Вашия акаунт, като с приемането на Условията Вашата организация (в ролята на “Администратор”) възлага на a-gora.com (в ролята на “Обработващ”) да обработва лични данни за целите на предоставяне на Услугите, при стриктно спазване на Условията и съгласно Вашите Инструкции.

Във връзка с това може да се съхранява информация за направените от Вас и/или Ваши Представители инструкции посредством наличните в Сайта функционалности, както и за действия, свързани с обработване на лични данни (кандидатури). Такава информация включва:

Действия като достъп до акаунта и промени в него, заявяване на услуги, публикуване и редактиране на обяви и др.

Действия, свързани с достъп до данни (кандидатури), като достъп, изтриване, експорт и др.

Съхраняваната информация включва действие, Представителя, извършил действието, дата и час, IP адрес и др.
(г) Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. В Сайта се използват логове със следните цели:

За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

Логове в случаи, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.


Споразумение за обработване на лични данниТова споразумение се прилага при съхранение на кандидатури в a-gora.com и е неразделна част от Условията за обработване на лични данни за организации-юридически ли ца – крайни потребители. В случай че използвате обяви с външно кандидатстване или фирмен сайт, a-gora.com не носи отговорност за тях.
Дата на актуализация: 28 май 2023
1. Обработване на лични данни

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.
2. Представители на организацията

2.1. С цел предоставяне на Услугите и осигуряване на достъп до тях a-gora.com обработва данни относно лицата, представляващи организацията при ползване на Услугите (“Представители”).

2.2. a-gora.com обработва личните данни на лицата Представители на организацията в ролята на Администратор на лични данни съобразно Политиката за защита на личните данни за организацията, достъпна тук, неразделна част от тези Условия.

2.3. При добавяне на допълнителни потребители и лица за контакт в акаунта на Работодателя, Вие декларирате, че имате необходимата оторизация и че сте информирали и запознали лицата с Политиката за защита на личните данни на a-gora.com, преди да направите това.
3. Кандидатури по обяви

При публикуване на обява за състезание или проект:

3.1. Организацията е Администратор на лични данни по отношение на получените кандидатури в своя акаунт.

3.2. Сайтът е технологична платформа, осигуряваща възможност за получаване и съхранение на кандидатури, изпратени от кандидати, по обяви на организацията, като в ролята си на доставчик на тази услуга a-gora.com е Обработващ лични данни.
4. Задължения на организацията-потребител

Като част от тези Условия, организацията:

4.1. определя целите и средствата за обработването на личните данни, като обработването необходимо за публикуване на обяви за свободни работни места и получаване и съхранение на кандидатурите по тях в акаунта на организацията; Организацията се задължава да не обработва личните данни на Кандидатите по негови обяви за цели различни от и несъвместими с посочените тук;

4.2. като Администратор е отговорен за избора на правно основание съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, на базата на което обработва получените кандидатури;

4.3. се задължава да осигури и носи пълна отговорност за зачитането и спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на тези Условия от своите Представители, от своя персонал и от всички други лица, на които би могъл да предостави данни относно кандидатите по проекти и състезания;

4.4. да не изисква по никакъв повод от кандидатите по негови обяви изпращането на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 посредством Сайта. Сайтът не е предназначен за събиране, обработване и съхраняване на такива данни.